Politika privatnosti

Politika zaštite podataka o ličnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Dobro došli na stranicu privatnosti kompanije ONECLICK doo Beograd. i hvala što nas pratite i posećujete.

Kompanija ONECLICK SOLUTIONS doo (u daljem tekstu „ONECLICK“) Vas u
ovom tekstu obaveštava kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, svrhe u
koje ih obrađujemo i njihovu adekvatnu zaštitu. Takođe ćete saznati
koja su Vaša prava i kako možete da nas kontaktirate.

Mlađi ste od 18 godina?

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih
roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi.
Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da
nam daju lične informacije.

Ne možemo sakupiti i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez njihove izričite saglasnosti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Pružajući Vam usluge koje koristite, ONECLICK je zakonski odgovoran
da obezbedi da se podaci o Vašoj ličnosti obrađuju u skladu sa zakonom,
našim temeljnim principima zaštite privatnosti i ovim obaveštenjem.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

U toku realizacije usluge ( hot usluge ) mi ćemo prikupljati podatke o
ličnosti, a to je svaka informacija koja se odnosi na identifikaciju
ili lične podatke fizičkog lica –vlasnika ličnih podataka ( ime,pezime,
mesto prebivališta, email adresa, IP adresa vašeg kompjutera, neki
idetiikacioni broj ili neki lični parametri).

Ako do podataka o ličnosti dolazimo putem treće strane, mi zahtevamo
od treće strane da nam potvrdi da ima zakonska prava za prikupljanje i
pružanje tih podataka.

Zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Obrada podataka o ličnosti je neophodna prilikom pružanja hot
usluga , a na Vaš zahtev ili drugog sporazuma sa Vama,  za
usklađivanje sa našim zakonskim obavezama ili potrebe našeg legitimnog
interesa, koje sprovodimo, uvek imajući u vidu da ti interesi nisu u
suprotnosti sa Vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama.

Pored toga, obrada može biti zasnovana na Vašem pristanku koju ste izričito dali nama.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Kompanija ONECLICK će prikupljati podatke o ličnosti kada koristite
bilo koju od naših usluga i kada je u poziciji da bude obrađivač
podataka o ličnosti iz Vaše baze podataka, odnosno pri realizaciji hot
usluge.

Ne prikupljamo podatke o ličnosti od trećih lica osim ako to nisu
informacije iz javno dostupnih izvora, baza podataka o integritetu i
kreditnih agencija).

Kako štitimo podatke o ličnosti?

Zaposleni kompanije ONECLICK su kroz obuku upoznati sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti, posebno lica koja su zaposlena na obradi da
čuvaju tajnost podataka.

Zaposleni koji obavljaju poslove obrade podataka zaključili su Ugovore o poverljivosti.

Prilikom obrade podataka imenuje se osoba za zaštitu podataka u
skladu sa važećim zakonom koja ima mogućnost pristupa i ažuriranja
podataka.

Takođe obezbeđena je Fizička zaštita pristupa serverima sa podacima(
prostorije su uvek zatvorene-zaključane sa ograničenim pristupom, samo
osobama koje su ovlašćene).

Tehnička zaštita se ogleda u pristupu serverima samo iz lokalne mreže
uz adekvatnu autentifikaciju, nisu dostupni podaci „spolja“.

Ko može da pristupi vašim podacima o ličnosti i zašto?

Mi ograničavamo odavanje vaših podataka o ličnosti drugima, ali mi
moramo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti u određenim slučajevima i
uglavnom sledećim primaocima:

 • Trećim stranama koje smo mi angažovali da pružaju usluge za koje
  smo se obavezali u međusobno zaključenim ugovorom. ( mobilnim
  operaterima, provajderima I sl)
 • Odgovarajućim javnim agencijama i organima vlasti, ukoliko to bude potrebno prema zakonu ili legitimnom poslovnom interesu.

Sa kim razmenjujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti su poverljivi I tako se odnosimo prema
njima.Nećemo prodavati, iznajmljivati, trgovati niti davati u zakup
drugima vase podatke o ličnosti. Bez vase dozvole, mi nećemo koristiti
niti deliti podatke o ličnosti na načine koji nisu u vezi sa onima koje
smo opisali u vreme kada ste nam pružili podatke. Ukoliko angažujemo
pružaoce usluga dozvolićemo im obradu podataka o ličnosti samo u onoj
meri koja je neophodna za pružanje usluge koja je navedena u međusobno
zaključenim ugovorima o pružanju naših usluga.Od angažovanih pružaoca
usluga takođe zahtevamo održavanje poverljivosti informacija I
zabranjeno im je korišćenje podataka u bilo koje druge svrhe.

Vaše podatke o ličnosti možemo da razmenjujemo sa:

 • pružaocima usluga koji će da obrade vaše lične podatke u naše ime i u
  skladu sa našim uputstvima. Mi zadržavamo kontrolu nad vašim podacima o
  ličnosti i u potpunosti smo odgovorni vama u slučaju angažovanja
  pružalaca usluga i uporebićemo odgovarajuće zaštitne mere na način
  propisan zakonom kako bi se osigurali integritet i sigurnost vaših
  podataka o ličnosti pri angažovanju takvih pružalaca usluga.
 • sa sudovima, nadležnim organima za izvršenje zakona, regulatornim
  telima ili advokatima, ako je to pravno dopušteno i potrebno za
  poštovanje zakonske obveze ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu
  pravnih zahteva.
 • u suprotnom, otkrivamo vaše podatke o ličnosti samo kada nas na to
  uputite ili nam dopustite, kada se to zahteva važećim zakonima ili
  propisima, ili primimo sudski ili službeni zahtev za to, ili kada
  postoji sumnja o prevari ili kriminalnoj aktivnosti.

Koja su Vaša prava nad podacima o ličnosti?

Ako delite podatke o ličnosti sa nama, imate pravo da (i) zatražite
pristup (tj. da nas pitate koje podatke imamo o vama i dobijete kopiju),
(ii) tražite izmene ili (iii) tražite da vaši podaci budu izbrisani.
Ovo se može uraditi tako što ćete se prijaviti na svoj nalog ili
kontaktirati nas slanjem mejla na: support@kuckanje.com ili
na 0112073710.

Ukoliko budete podnosili ovakve zahteve vise puta, bićemo u situaciji da Vam date usluge naplatimo.

Vaša prava koja se odnose na podatke o ličnosti će zavisiti od nadležnosti I mogu da uključe:

Pravo da budete potpuno informisani o tome koje podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo I da li nameravamo da ih prenosimo;

Pravo da pristupite podacima I ispravite ili ažurirate greške;

Pravo na brisanje;

Pravo na obaveštenje;

Pravo na ograničavanje upotrebe podataka o ličnosti;

Pravo da date primedbu na neke vrste obrade;

Pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to
potrebno da bismo pružili usluge (hot usluge )koje ste zahtevali i da
bismo rukovodili poslovnim odnosom koji imate sa nama. Ukoliko ste od
nas tražili da ne komuniciramo sa vama, mi ćemo tu informaciju zadržati
onoliko koliko je potrebno u skladu sa vašim zahtevom.

Vaši podaci o ličnosti biće izbrisani kada se pruži usluga I kada
više nisu razumno potrebni za dozvoljene svrhe ili ako povučete svoju
saglasnost (ako je primenjivo), a mi nismo zakonski obvezni ili nam zbog
drugog razloga nije dopušteno dalje čuvanje takvih podataka.

Posebno ćemo zadržati vaše podatke o ličnosti ako je to potrebno kako
bi se komanija ONECLICK izjasnila ili odbranila od pravnih zahteva do
kraja relevantnog perioda zadržavanja ili dok se predmetni zahtevi ne
reše.

Izmene Obaveštenja

Izmene Obaveštenja

Obaveštenje je poslednji put ažurirano 23.10.2019.godine. Povremeno
možemo da izmenimo ili upotpunimo podatke, ako je to potrebno radi
usklađivanja sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prema
tome, možete da izvršite proveru s vremena na vreme. Svaka izmena
informacija Obaveštenja će biti primenjivana od dana objavljivanja na
našoj internet stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi vaših prava ili posebnih
zahteva u pogledu vaših podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate
na: telefon +381112073710